Regulamin

Regulamin sklepu internetowego TRAKT - Materiały

(obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2016 roku)

1. Właścicielem sklepu internetowego mieszczącego się pod adresem www.materialy-trakt.pl, w którym oferuje się do sprzedaży kostki betonowe, kamienne, kruszywa i inne elementy wyposażenia i wykonania ogrodów (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest: Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski, Sędzisław 50, 58-410 Marciszów NIP 614-154-19-88, REGON 020799973, wpłacony (zwane dalej Sprzedawcą).

2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych.

3. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

4. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana - w zależności od kontekstu – Klientem, Kupującym lub także Konsumentem.

5. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.

6. Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa bez rejestracji oraz po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym. W pierwszym przypadku, w celu zamówienia towarów, wystarczające jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.materialy-trakt.pl. W drugim przypadku, prawidłowe zarejestrowanie się przez Klienta na stronie www.materialy-trakt.pl oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.materialy-trakt.pl pozwala ponadto na korzystanie z przez Klienta z dodatkowych opcji, przede wszystkim umożliwia podgląd historii poprzednio dokonanych zakupów. 

7. W sytuacjach, w szczególności gdy ze względów technicznych Klient nie może złożyć zamówienia lub nie może dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.materialy-trakt.pl, istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem (512 161 661 lub 512 161 666). W przypadku składania zamówienia telefonicznie Klient zobowiązany jest, przed przystąpieniem do złożenia zamówienia, do zapoznania się treścią niniejszego regulaminu Sklepu Internetowego.

8. Sklep Internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski. 9. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).

9. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem w/w zmian. Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „Akceptuj", co następuje przed wysłaniem zamówienia – to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania umową. Cena widoczna po przejściu „DO KASY” uwzględnia ponadto ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania kodów rabatowych czy skorzystania z ofert specjalnych. Cena, za którą Klient dokonuje zakupu towarów w Sklepie Internetowym potwierdzana jest Klientowi w zwrotnym potwierdzeniu zamówienia i jest to zawsze obowiązująca cena sprzedaży. Ponadto każdorazowo cena sprzedaży jest potwierdzana Konsumentowi na wysyłanym, wraz z towarem, paragonie, a w innych przypadkach - w fakturze VAT. 

10. Wszystkie materiały znajdujące się w Sklepie Internetowym są materiałami nowymi, nie pochodzącymi z rozbiórek.

11. Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, aktualnie obowiązujących w Sklepie Internetowym, są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.materialy-trakt.pl oraz mogą być wysyłane do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie zamówionych treści handlowych.

II Realizacja zamówienia

1.W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:

a) dokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego - z dostępnej aktualnie oferty – podając, jeśli opcja jest dostępna, kolorystykę, inne cechy opcjonalne charakterystyczne dla towaru oraz ilość, zwracając uwagę na to iż towar sprzedawany jest na paletach, a dokłada ilość towaru będzie podana przez Sklep Internetowy przy potwierdzaniu dostępności towaru, a następnie dodać kolejno „do koszyka” wybrane towary.

b) w przypadku zamówień telefonicznych wskazać cechy, o których mowa w litera a powyżej  pracownikowi Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego (dalej zwanego BOK).

c) po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk „przejdź do koszyka”.

d) następnie podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać logowania do konta Klienta w Sklepie Internetowym. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne. Następnie użyć przycisku „dalej

e) następnie dokonać, spośród aktualnie dostępnych opcji, wyboru formy dostawy i poczekać kontakt telefoniczny sklepu w celu potwierdzenia dostępności oraz ilości zamawianego materiału oraz w celu podania szczegółów dostawy potrzebnych do wyceny transportu firmowego.  f) po wyliczeniu wszelkich kosztów transportu klient otrzymuje mail z prośbą o akceptację zmian w koszyku. Po zaakceptowaniu zmian w koszyku (ilości i wartości towaru oraz kosztów transportu) oraz klient dokonuje wyboru sposobu płatności. Jeżeli Klient korzysta z kodu rabatowego, powinien na tym etapie wpisać go w przeznaczonym do tego miejscu a następnie wybrać przycisk „do kasy”.

f) wybrać sposób  płatności i dostawy. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi.

g) zatwierdzić zamówienie przyciskiem potwierdzającym wolę zakończenia zamówienia i chęć zawarcia umowy. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.  Jednakże Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta.  Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.

2. W przypadku zamówień telefonicznych, o których mowa w pkt. 1 litera b), czynności opisane w pkt 1 wykonuje pracownik biura obsługi klienta, uzgadniając uprzednio z Klientem poszczególne opcje wyboru.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są wyłącznie w godzinach pracy biura obsługi klienta – to jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 15:30. O ewentualnych zmianach w godzinach pracy biura obsługi klienta, klienci będą informowani na stronie sklepu w zakładce Kontakt.  

4. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy .

5. Wszystkie materiały oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym są towarami dostępnymi. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może się zdarzyć (w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów), że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, każdorazowo, również w przypadku zamówienia telefonicznego, Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji w ogóle lub wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia częściowego i dacie wysyłki. W razie dokonania przez Klienta płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi  przysługuje  prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail zawierającej w swej treści ww. oświadczenie, na adres poczty biura obsługi klienta -  materialy@bi-trakt.pl

6. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w drodze komunikatu nadawanego w drodze informacji e-mail, przesyłanego na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia,  potwierdzającego ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości,  albo gdy nie dokonywano zamówienia w Sklepie Internetowym – Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem obsługi klienta.

7. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji, albo też - w przypadku zamówienia telefonicznego - pracownikowi biura obsługi klienta w szczególności tą drogą będą dostarczenie wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.

III Warunki płatności i wysyłki towaru

1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

a) za pobraniem - to jest gotówką w miejscu dostawy, kurierowi doręczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem), jedynie przy wybranych produktach i do kwoty 1000,00 PLN.

b) w formie przedpłaty – np. przelewem bankowym lub kartą kredytową on-line - to jest za pośrednictwem płatności elektronicznej dokonywanej przed dostawą (płatność on-line). 

2. Jeśli płatność on-line nie powiodła się, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. Wraz z informacją o niepowodzeniu dokonania płatności Klient otrzyma link umożliwiający podjęcie ponownej próby dokonania płatności on-line lub informujący o możliwości zapłaty przelewem tradycyjnym, z zachowaniem wybranej przez Klienta opłaty za transport.

3. Gdy płatność formie on-line nie powiodła się, Klientowi przysługuje również prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. Informacje o rezygnacji z zamówienia Klient proszony jest o wysłanie w formie wiadomości e-mail na adres: materialy@bi-trakt.pl.

4. W każdym zaś razie, w przypadku wyboru przez Klienta metody płatności on-line, niedokonanie zapłaty ceny za zakupiony towar w terminie 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień zapłaty ceny uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

5. Sklep Internetowy publikuje -  na podstronie przedstawiającej dany towar, a także  w „koszyku” po dodaniu do niego towaru - informację o planowanym czasie wysyłki, czyli liczbie dni roboczych  (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi wysłanie transportu z zamówieniem. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówienia do Klienta, za pośrednictwem wybranej formy dostawy, spośród wskazanych w pkt. III.6. poniżej. Termin realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem czasu potrzebnego do potwierdzenia dostępności wszystkich materiałów u producentów, a także możliwości transportu do klienta. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest ponadto od ilości wszystkich zamówień złożonych w danym dniu przez Klientów Sklepu Internetowego.

6. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem transportu firmowego bądź możliwe jest odebranie materiałów przez klienta  osobiście w wyznaczonym przez Sklep Internetowy miejscu (konkretnej fabryce producenta). Klient dokonuje wyboru formy transportu w trakcie składania zamówienia.

7. Przy wyborze przez klienta odbioru osobistego, biuro obsługi klienta kontaktuje się z klientem poprzez e-mail bądź telefonicznie w celu potwierdzenia zamawianych ilości towaru, dostępności i czasu realizacji zamówienia, a przede wszystkim miejsca odbioru materiału

8. Przy wyborze przez klienta transportu firmowego, biuro obsługi klienta kontaktuje się z klientem w celu ustalenia szczegółów dostawy materiału, gdzie oprócz potwierdzenia zamawianych ilości towaru i ich dostępności, ustalane są możliwości wyładunku towaru, możliwości składowania materiałów czy też czasu i dostępności osób odbierających materiał. Poprzez transport firmowy rozumie się transport własny Sklepu Internetowego, jak i transport oferowany przez podwykonawców. W szczególnych przypadkach także Przesyłki kurierskie.

9. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie Klienta – przedsiębiorcy faktura VAT.

10. Przy odbiorze materiału dostarczonej przez transport firmowy Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie biura obsługi klienta Sklepu Internetowego stwierdzonych wad, braków w zamówieniu lub/i uszkodzeń opakowania zewnętrznego.

IV Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy i zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej (dalej: Odstąpienie).

2. Aby zachować termin do Odstąpienia  wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa Odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.

3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia wygasa.

4. W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego na przykład pocztą, faksem. Klient może również wypełnić formularz zwrotu i przesłać drogą elektroniczną na adres: materialy@bi-trakt.pl. Wzór formularza dostępny jest tutaj: formularz zwrotu.  Skorzystanie z formularza zwrotu nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać na adres: materialy@bi-trakt.pl. jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu. 

5. Niezwłocznie - to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu - po otrzymaniu formularza zwrotu lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpienie, Sklep Internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.

6. W przypadku Odstąpienia Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia materiału, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

7. Sklep Internetowy wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania materiału na adres właściwy magazynowi głównemu Sklepu Internetowego: Sędzisław 50, 58-410 Marciszów, a w szczególnych przypadkach na adres uzgodniony z Klientem, np. magazyn producenta.

8. Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz oryginałem formularza zwrotu, na adres Sprzedawcy: SKLEP INTERNETOWY TRAKT Materiały, Sędzisław 50, 58-410 Marciszów  z dopiskiem „ZWROT” na kopercie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o Odstąpieniu. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar/materiały przed upływem terminu 14 dni.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu  (odesłania/przekazania/opakowania) towaru/materiału. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi  - na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.

10. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. W razie stwierdzenia korzystania z w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.

11. Sprzedawca, w przypadku gdy Klient składając zamówienie wyraził chęć otrzymania faktury VAT, może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu  zamówienia korektę faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.

12. Płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto, z którego dokonywana była płatność on–line albo w inny sposób wskazany przez Klienta.

V Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm., a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu  na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.

2. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

3. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest poinformowanie biura obsługi klienta Sklepu Internetowego o zaistniałej sytuacji. W zależności od producenta przyjmowane wysyłane są różne formularze reklamacyjne. Klient proszony jest o przygotowanie paragonu fiskalnego bądź faktury VAT.

4. W przypadku przesłania przez Klienta formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną  na adres materiały@bi-trakt.pl, rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną.

5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni  licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji, dołączonym potwierdzeniem sprzedaży i żądaniem Klienta.

6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca może przesłać na adres Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

VI Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski, z siedzibą w Sędzisłąwiu nr 50, 58-410 Marciszów w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia, w tym również dla celów jego oceny, wyrażenia opinii, otrzymywania informacji  o promocjach lub rekomendacjach Sprzedawcy. Informacja o powyższych podmiotach dostępna jest na życzenie Klienta.

2. Składając zamówienie, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych osobowych Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski, z siedzibą w Sędzisłąwiu nr 50, 58-410 Marciszów  oraz udostępnienie i przetwarzanie jego danych osobowych w pełnym zakresie przez podmiot w celu uczestniczenia w Programie Lojalnościowym, którego Organizatorem jest Sklep Internetowy. z siedzibą w Sędzisławiu oraz dla celów marketingowych. Informacja o powyższych podmiotach dostępna jest na życzenie Klienta.

3. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

4. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym lub uczestniczenia w Programie Lojalnościowym lub korzystania z innych, opcjonalnych korzyści.

VII  Polityka Cookies

Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski, z siedzibą w Sędzisłąwiu nr 50, 58-410 Marciszów może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Llienta z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów  zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

VIII Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć,  zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych: ADR).

3. Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.

4. Dodatkowych informacji Klient może szukać w dziale FAQ (najczęściej zadawane pytania). W razie pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: materialy@bi-trakt.pl lub numerem telefonu 512 161 666/512 161 661, w godzinach pracy biura obsługi klienta (pon –pt, w godz.  9:30 – 15:30) 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

5. Sklep Internetowy, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR: ec.europa.eu/odr, gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Konsument będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sklep Internetowy nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Sklepu Internetowego pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w ww. sposób. Niezależnie od powyższego przypominamy, iż adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego to: materialy@bi-trakt.pl

IX Opcja rezygnacji z plików cookies dla reklam RTB

Do świadczenia usług zautomatyzowanego modelu zakupu powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym (dalej zwanego: RTB) Sprzedawca stosuje technologie takie jakie pliki cookies czy sygnalizatory sieci. Sprzedawca oferuje także opcję rezygnacji z otrzymywania plików cookies za pomocą tzw. „opt-out cookies”, które zablokuje umieszczanie tego typu plików w systemie komputera. Opcja ta zapobiegnie kojarzeniu konkretnych informacji z przeglądarką. W razie korzystania z kilku przeglądarek internetowych, lub kilku komputerów, operacja rezygnacji z plików cookies będzie musiała zostać przeprowadzona osobno na każdej z tych przeglądarek/komputerów. Zrezygnować z opcji plików cookies  można dokonując „kliknięcia” przycisku (opt-out) na podstronie sieci.    

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel